Feedback Us !

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Review It !

0 100

Advertisement

slide
slide
slide
slide
slide

Jain Temples in Chennai4

 

चेन्नई में जैन मंदिर

 

श्री वासुपूज्यस्वामी जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट (श्री वासुपूज्य स्वामी जैन मंदिर)

मुलनायक भगवान : श्री वासुपूज्यस्वामी भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०६५ , वैशाख वद – ५

नं. ९६/१ , कुन्नुर हाई रोड, आयनावाराम, चेन्नई – ६०० ०२३

संपर्क : ९४४४० ४६४५४ / ९८४१२ ५४५४३


श्री वासुपूज्यस्वामी जैन मंदिर ट्रस्ट

मुलनायक भगवान – श्री वासुपूज्यस्वामी भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०६६ , मिगसर सूद – ६

ई-८२, कम्युनिटी हॉल स्ट्रीट , अरुम्बाक्कम , चेन्नई – ६०० १०६

संपर्क : ९९६२९ ५०८६९ / ९४४४० ५४९५१


श्री वासुपूज्यस्वामी जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट

मुलनायक भगवान – श्री वासुपूज्यस्वामी भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०६७ , वैशाख सुद – ६

नं. ३७, कामराजर सालै , (बस डिपो के पास) एन.पी. रोड, तिरुवल्लूर जिला – ऊतुकोटटै ,  चेन्नई – ६०० ०११

संपर्क : ९९४३४ ८४४२७


श्री वासुपूज्य अपार्टमेंट जैन संघ

मुलनायक भगवान – श्री विमलनाथ भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०५० , ज्येष्ठ सूद – ३

नं. ७०, हन्टर्स रोड, चुलै, चेन्नई – ६०० ११२

संपर्क : २५३२ ५१४५ / ९८४१७ २९२६६ / ९४४४० २९२६६


 श्री विमलनाथ स्वामी जैन मंदिर ट्रस्ट , अन्नासालै

मुलनायक भगवान : श्री विमलनाथ भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०६० , माघ सूद – २

अन्नासालै , मैन रोड, बालुचेट्टीछत्रम , कांचीपुरम ,  चेन्नई – ६३१ ५५१

संपर्क : ९९७६९ ९९८०४ / ९४४३३ ६८७०९


श्री विमलनाथ स्वामी देरासर ट्रस्ट “बी.बी.सी. पूर्णिमा अपार्टमेंट”

मुलनायक भगवान : श्री विमलनाथ भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०५७ , माघ सूद – ११

नं. ९६२, पुन्नमली हाई रोड, वेपेरी ,चेन्नई – ६०० ०८४

संपर्क : २६४१ ५८७४ / ९८४०० ३६९२९ / ९८८४१ १२४६३


श्री जिनदत्तसूरी जैन मंडल , चेन्नई

मुलनायक भगवान : श्री धर्मनाथ भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०५६ , माघ सूद -१३

नं. ८४/८५, अम्मन कोइल स्ट्रीट, कोन्डीतोप, चेन्नई – ६०० ०७९

संपर्क : २५२० ७८७५ / २५२० ७९३६ / ९४४४४ ५४०६२


श्री शांतिनाथ जैन संघ

मुलनायक भगवान : श्री शांतिनाथ भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०३५ , वैशाख सूद – ७

नं. ३३/६५ , न्यू जी.एन.चेट्टी रोड, माम्बलम, टी.नगर , चेन्नई – ६०० ०१७

संपर्क : २८१५ १७७९ / ९३८१० ४८२८८


श्री शांतिनाथ जैन ट्रस्ट

मुलनायक भगवान : श्री संभवनाथ भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०३७ , मिगसर वद – ३ 

नं.१० , बेरेक्स गेट रोड, पट्टालम , चेन्नई – ६०० ०१२

संपर्क : २६६७ १४९४ / ९३८१३ ५६५९६ / ९२८३३ ९८४७७


श्री शांतिनाथ भगवान जैन श्वेताम्बर मंदिर

मुलनायक भगवान : श्री शांतिनाथ भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०५० , माघ सूद १०

नं. ४०४ ,टी.एच. रोड, पुरानी धोबीपेट, चेन्नई – ६०० ०२१

संपर्क : २५९० ४६६१ / ९४४४० १०५४७


श्री शांतिनाथ भगवान श्वेताम्बर जैन संघ

मुलनायक भगवान : श्री शांतिनाथ भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०६० , श्रावण सूद ६

नं. १६१, तिरुवल्लुवर सालै, तिरुवान्मियूर, चेन्नई – ६०० ०४१

संपर्क : ९८४०३ ८४३४५ / ९५००० ०११००


श्री शांतिनाथ जैन श्वेताम्बर संघ

मुलनायक भगवान : श्री शांतिनाथ भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०६७ , वैशाख सूद – १०

नं.११६, अय्यास्वामी स्ट्रीट , ताम्बरम (वेस्ट) ,  चेन्नई – ६०० ०४५

संपर्क : ९८४०१ ५५६५१ / ९३८०८ ७०८२१


श्री शान्तिवल्लभ टी.वी.एच. लुम्बिनी श्वेताम्बर जैन संघ

मुलनायक भगवान : श्री शांतिनाथ भगवान

प्रतिष्ठा दिवस : वि.सं. २०६८ , वैशाख वद – ११

नं. १२७ , ब्रीकलीन रोड, पुरुषवाक्कम , चेन्नई – ६०० ००७

संपर्क : ९८८४४ २८८०० / ९८४०९ ६१२१२

 

Start          1           2          3           4            5           6          7        End

Vyaktitv(Chief Patron)
slide
slide
slide
slide
slide
Shraddhanjali
slide
slide
slide
slide
slide
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slide
slide
slide
slide
slide
News
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Suvichar
slide
slide
slide
slide
slide
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slide
slide
slide
slide
slide
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Advertisement

slide
slide
slide
slide
slide